POZIV VIJEĆIMA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

SNV poziva sva vijeća srpske nacionalne manjine da što prije izvrše registraciju kako bi mogla nastaviti s radom.

– Do sada su sva vijeća konstituirana u smislu da imaju izabranog predsjednika i zato bi što prije trebala obaviti registraciju – kaže pravnica u SNV-u Tatjana Vukobratović Spasojević.

Zahtjev za upis u registar vijeća podnosi predsjednik vijeća na Obrascu broj 1 – Zahtjev za upis u registar vijeća nacionalnih manjina, a uz navedeni obrazac prilaže u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici dokaz o izboru vijeća i zapisnik s konstituirajuće sjednice vijeća s odlukom o izboru predsjednika vijeća.

Predsjednik vijeća prijavljuje i moguću promjenu sjedišta vijeća i predsjednika vijeća na Obrascu broj 2 – Zahtjev za upis promjena u registar vijeća nacionalnih manjina, uz koji je dužan priložiti i odluku o promjeni.

Obrasci se mogu preuzeti s web-stranice Ministarstva uprave (www.uprava.hr), iz dijela “obrasci”, u Word documentu i PDF-formatu, te predati nadležnom organu lokalne, odnosno regionalne samouprave u kojoj je sjedište vijeća. N. J.